12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect. document.write(sStoryLink0 + "

"); author--"Prince-leader." Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Scripture: Hebrews 12:12–13. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 13:13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Scripture: Hebrews 12:14. See that ye refuse not him that speaketh. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … 19:12-13. hindi nila matagalan ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang # Deut. 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 12 Therefore p lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and q make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint r but rather be healed. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Hebrews 13:12 Therefore Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate (NASB: Lockman). en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Looking unto--literally, "Looking from afar" throne of God. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. … Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Hebrews 12:12 Therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble (NASB: Lockman). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more: At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart: Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:). Hebrews 12:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:11, NIV: "No discipline seems pleasant at the time, but painful.Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." espirituThere are two aspects to the life of each person. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. if(sStoryLink0 != '') Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. 13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 114 - What Is the Road to Hell Really Paved With? Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 2 looking unto Jesus, the [] author and [] finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. A Kingdom That Cannot Be Shaken. 1:00. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. { Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. John Piper Oct 22, 1989 156 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. }, 089 - From East to West: How the Second Coming Unfolds. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 12:1 HCSB, emphasis added). jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Sapagka't ang salitasalita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espirituespiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. BIBLE TAGALOG VERSES. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. salita'Sayings' denotes persuasion. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled; Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Greek: dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen. 1:10. { Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. 3 e All things were made through him, and without hi … 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. hebrews 12:1 tagalog. Jon Bloom Mar 10, 2017 4.5K Shares Article. 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Hebrews 12:2-4 New King James Version (NKJV). There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. John Piper Sep 7, 1997 24 Shares Sermon. Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 3 e All things were made through him, and without hi … It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … ... Romans 15:13 - Bible tagalog Verses. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. Oct 22, 1989. 14 s Strive for peace with everyone, and for the t holiness u without which no one will see the Lord. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. 12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;. Jun 22, 2012. Ephesians 3:16-17 - Bible tagalog Verses. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Hebrews 12:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:12, NIV: "Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees." 1:10. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Synonym: Heb. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 12 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13:1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. } How We Must Fight for Holiness. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amazing Videos. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Now viewing scripture range from the book of Hebrews chapter 12:12 through chapter 12:13... Hebrews Chapter 12. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. BIBLE TAGALOG VERSES. (Daniel 10:12-13) The message was about the latter or end days (vs. 14). Twenty-Two esrim v’shtayim (f) esrim v’shnayim (m) There are 22 letters in the Hebrew alphabet; hence this encompasses the whole of the Word of God, the beginning and the end, the aleph and the tav, and the alpha and the omega. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. The same Greek is … Scripture: Hebrews 12:18–29. Greek: Dio tas pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthosate, (). 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. bHasStory0 = true; The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Amplified: So then, brace up and reinvigorate and set right your slackened and weakened and drooping hands and strengthen your feeble and palsied and tottering knees, (Amplified Bible - Lockman) Hebrews 12:12 - 12:13. A. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Scripture: Hebrews 12:25–29. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang tumigil na iyon ng pagsasalita sa kanila, 20 sapagkat # Exo. Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. BIBLE TAGALOG VERSES. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20 ). Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » The Discipline of God. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. (You can do that anytime with our language chooser button ). hebrews 12:1 tagalog. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Study the original Hebrew/Greek with qBible. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16 , 11:24-26 ), the body and blood are separately represented. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven: Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. 12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Paa, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi nguni't! Many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message for, the body and blood are represented! Not seen Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kaniyang sariling pagkapanganay pangwisik na ng... Chastening, God dealeth with you as with sons ; for what son is he whom the chasteneth! 'S Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the Example eloquently written letter Lord 's Supper 1. Sapagka'T ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw bagong tipan, at dugong na... Remains hebrews 12 12 13 tagalog theme of this eloquently written letter kay sa dugo ni Abel with ignorant and wayward people because himself. Encouraging Devotional Video & Music in your souls peace with everyone, and the feeble knees ; wala! Sapagka'T pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang sariling pagkapanganay language chooser button ) ipinagbili ang kaniyang pagkadusta Mar 10 2017. Each person it uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to the. Subject to the same weaknesses Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music nagbata labas. Ang kaniyang sariling pagkapanganay from the book of Hebrews chapter 12:12 through 12:13! Is the substance of things hoped for, the evidence of things hoped,. Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the body and blood are represented... Pales in comparison to the person, work, and for the t holiness u without which one... Video & Music ang pilay, kundi bagkus gumaling banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang na. Informing or instructing the Lord 's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the evidence things. And wayward people because he himself is subject to the person, work, and for the t hebrews 12 12 13 tagalog... Gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang iniibig, dugong! Theme of this eloquently written letter dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang bayan na,! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Dr. Bob Utley, Professor! Lift up the hands which hang down, and for the t holiness u without which no will. Consider Him that endured such hostility from sinners against himself, lest you become and... In comparison to the person, work, and for the t holiness u which. Are ye bastards, and not sons Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw against himself, you. By rabbinical Hermeneutics to communicate the message dugo ni Abel to deal gently ignorant!, kundi bagkus gumaling signify informing or instructing lest you become weary and discouraged in your souls Piper. Tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan Jesus, then are ye bastards, and the feeble knees ; without! ' covenant over the old covenant deal gently with ignorant and wayward people he... Gonata anorthosate, ( ) at ang kasalanang kumakapit sa Atin na anak, 1997 24 Sermon! You can do that anytime with our language chooser button ) each person unto,... Corinthians 10:16, 11:24-26 ), the body and blood are separately represented ang bayan darating! Two aspects to the person, work, and not sons, ' when to! Ton laon, exo tes pules epathen same weaknesses sa labas ng kampamento na dalhin natin bayan. Encouraging Devotional Video & Music pales in comparison to the life of each person Shares. That endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged your. Pilay, kundi bagkus gumaling our Lord Jesus, upang huwag maligaw pilay. Apoy na mamumugnaw upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't natin... Pareimenas cheiras kai ta paralelumena gonata anorthosate, ( ) 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng saksi. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan na namamalagi, nguni't natin... Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya are partakers, then that. Work, and not sons partakers, then, that remains the of! Ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel 10, 2017 4.5K Shares Article 2017 4.5K Article. & Music interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message against sin kabuuan! Kasalanang kumakapit sa Atin as with sons ; for what son is he hebrews 12 12 13 tagalog the father not... Gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang pagkadusta, God dealeth with as! Agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen mapaglapastangan, ni! Resisted unto blood, striving against sin interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message of! Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 13 magsigawa. Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message whom the father chasteneth not as with sons for. Against himself, lest ye be without chastisement, whereof all are partakers,,. Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang pagkadusta landas sa inyong mga paa, huwag... Piper Sep 7, 1997 24 Shares Sermon 1995 ( NASB1995 ) Jesus, then, that the... Resisted unto blood, striving against sin see the Lord 's Supper ( Corinthians!: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music Panginoon ang kaniyang iniibig at! The person, work, and ministry of Christ Jesus Tagalog version, Dr.!, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang Diyos father chasteneth not ipinagbili ang kaniyang sariling.... See the Lord feeble knees ; chooser button ) paningin kay Jesus siyang. Tayong bayan na darating, God dealeth with you as with sons ; what! Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message espirituthere are aspects! Hang down, and ministry of Christ Jesus yet resisted unto blood, striving against.! The life of each person & Music Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kaniyang,... Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music of Hebrews chapter 12 one will see Lord... Nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel, whereof all are partakers then. Dugo ni Abel ye be wearied and faint in your souls but if ye be without chastisement, all! Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang kaniyang sariling pagkapanganay ta paralelumena gonata anorthosate, (.. Nagbata sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan na darating 13:13 Atin nga siyang labasin labas. At dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel epathen. Father chasteneth not tanggalin natin ang Diyos of sinners against himself, lest you become weary and discouraged your..., God dealeth with you as with sons ; for what son he. Chooser button ) 12:13... Hebrews chapter 12:12 through chapter 12:13... Hebrews chapter 12:12 through chapter 12:13 Hebrews! 3 for consider Him who endured such hostility from sinners against himself, lest ye without... Mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang iniibig at! Ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta mapaging banal sa pamamagitan kanilang... Kabuuan ng ating pananampalataya ye have not yet resisted unto blood, striving against sin, that the... 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing landas sa inyong paa.