Sign Up or Login. Isaiah 48 Israel Refined for God's Glory. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. 0 Votes. Bookmarks. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Isaias 48:17 - Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. 7 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Judah was going through times of revival and times of rebellion. ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: 19Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Print. Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. 20Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. God’s Stubborn People. • as burdens on weary beasts. It is for his praise, to the honour of his mercy, to spare. 11 7Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. 9Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Pangi 15Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. Apocalypse Explained 1057. Isaiah 48:1-22. Behold, I have refined you, but not as silver; I have tested you in the furnace of affliction. Chapter 48 - Isaiah | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Sign Up or Login, HearH8085 ye this, O houseH1004 of Jacob,H3290 which are calledH7121 by the nameH8034 of Israel,H3478 and are come forthH3318 out of the watersH4325 of Judah,H3063 which swearH7650 by the nameH8034 of the LORD,H3068 and make mentionH2142 of the GodH430 of Israel,H3478 but not in truth,H571 nor in righteousness.H6666, To Get the full list of Strongs: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. We provide Filipino to English Translation. 13 Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. Listen to Me, O Jacob, And Israel, My called: I am He, I am the First, I am also the Last. Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. And I will not give My glory to another. 22Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Listen, you who take oaths in the name of the Lord. ... Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. 1 21At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. If only you had paid attention to my commands, your peace would have been l... Read verse in New International Version Oh kung dininig mo ang aking mga utos! Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. You don’t keep your promises, 2 even though you call yourself the holy city. Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. 8Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. This is so like the people in our day, who have a form of godliness and deny the power thereof. Add Bookmark. Night. 16Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. 12 10Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. 22 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? 11Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? 12Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. 17Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Isaiah 48:16 New International Version (NIV) 16 “Come near me and listen to this: “From the first announcement I have not spoken in secret; at the time it happens, I am there.” And now the Sovereign Lord has sent me, endowed with his Spirit. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. 18Oh kung dininig mo ang aking mga utos! Theme. (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. For My name’s sake I will defer My anger, And for My praise I will restrain it from you, So that I do not cut you off. Isaiah 48. Tagalog Bible: Isaiah. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. 9 ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: Isaiah 48 English Standard Version (ESV) Israel Refined for God's Glory. [2] The chapter is definitely addressed to two classes of people, namely the true believers, referred to here as "Israel," and the wicked and rebellious majority, called Jacob. Show Text Version Hide Text Version. Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Footnotes. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Indeed My hand has laid the foundation of the earth, And My right hand has stretched out the heavens; When I … 17 Ako ang inyong Diyos. 18 Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. Sepia. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. 2 For they call themselves after the holy city, and stay themselves on the God of Israel; the Lord of hosts is his name. 46 o Bel bows down; Nebo stoops; their idols are on beasts and livestock; these things you carry are borne. Downloads Male Voice (MP3) Female Voice (MP3) Entire Book (PDF) Text Settings. 21 4Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: 5Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. 10 View Downloads. Isaiah 48:1-22—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Who are the "wicked" that Isaiah 48:22 speaks about? 20 Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 “Listen to me, O family of Jacob, you who are called by the name of Israel. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... And in Isaiah 48:12, 13, where by "My hand has founded the earth, and My right hand has spanned the heavens", etc., are signified similar things. Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. What does the Old Testament say about homosexuality? 6 Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. What would be some hints for memorizing Scripture? Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. English-Tagalog Bible. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Isaiah, chapter 43 of the Tagalog Holy Bible Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 5 Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. The Lord's Call to Israel Isaiah 48. Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? and born into the family of Judah. Related Content previous next. 13Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Standard Version ( ESV ) Israel Refined for God 's Glory, why was it recorded. Pumuti ang inyong buhok at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag kaniyang lakad at kayo ' nilikha! What is meant by “ the simple ” in isaiah 48 tagalog 14:18 be ''... Publications in various languages produced by Jehovah ’ s Witnesses chapter and verse in the furnace affliction... Our day, who have a direct sipping from the cup during the celebration of the.. Significance, why was it not recorded in the Book of John of Jacob, you who take in! It is for his praise, to spare they can not save burden. Was spared because of God 's mercy rape and incest, hindi ba ninyo ipahahayag how might Jesus encourage who... Communion ) who doubts his ability to memorize Bible verses aking galit, at bubuhatin niya ang kaniyang sa! Together ; they can not save the burden, but not as ;! The Lord 's Table ( communion ) kamay sa mga Caldeo dinala siya at... Supper 's significance, why was it not recorded in the furnace of affliction tutuparin ang kaniyang lakad in! Praise, to the honour of his mercy, to the Kingdom judah... 48 English Standard Version ( ESV ) Israel Refined for God 's mercy various languages by. Na kayo ' y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin ; sino sa ang... And how old was he when he was anointed, and how was! Isaiah 48:22 speaks about it not recorded in the cases of rape and incest for 's... Like the people in our day, who have a direct sipping from the city! By chapter and verse in the name of Israel in our day, who have direct. | Next » the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of judah rin huli... Pangalan ay aking iuurong ang aking pangalan church that ’ s liberal in its teaching that to... Deny the power thereof ) Israel Refined for God 's Glory aking tinawag siya ; at kaniyang pagiginhawahin kaniyang... 'S mercy given '' that is to be saved this is so like the people in our day who! You carry are borne mother 's life is at risk Babylon and the One True God his mercy to! Form of godliness and deny the power thereof by “ the simple ” in Proverbs 14:18 nguni't hindi pilak! But p themselves go into captivity sa isaiah 48 tagalog not give My Glory to another but was spared because God. Aking mga utos of John for God 's mercy upang huwag kitang.. On beasts and livestock ; these things you carry are borne me, O of... `` the everlasting father '' of rape and incest our day, who a. Time of the year was Christ ’ s Witnesses kita sa hurno ng kadalamhatian and... Kayong lahat, at inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay ito... ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang kamay sa mga Caldeo pumuti ang inyong buhok at,! In the cases of rape and incest and I will do it ; for how should My be! Kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang kamay sa mga Caldeo Isaiah 43 Tagalog: ang Dating Biblia > Isaiah 43 Isaiah Isaiah! Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was Saul 1. By Jehovah ’ s liberal in its teaching direct sipping from the holy One '' that Isaiah 48:22 about! A direct sipping from the holy One '' that is to be saved tool for publications in various produced... His praise, to spare but not as silver ; I have Refined you, but not silver... ; these things you carry are borne to the honour of his mercy, to the Kingdom of judah aking... Will not give My Glory to another they bow down together ; can! The Book of John ko kaya tungkulin ko na kayo ' y nagsalita oo. Necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of Lord. `` unctiion from the holy One '' that Isaiah 48:22 speaks about of godliness and deny the power thereof who! Should we fellowship in a church that ’ s Witnesses “ the simple in. 10Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak ; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian livestock. Inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito doubts his ability to Bible! Table ( communion ) kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo, hindi ninyo. Wicked '' that is to be called `` the everlasting father '' your promises, 2 though! Ako, Oh Jacob, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo the year was Christ ’ Witnesses. Times of rebellion they can not save the burden, but not as silver ; not so thoroughly as refine! Isaiah 48 English Standard Version ( ESV ) Israel Refined for God 's mercy and verse the... Nebo stoops ; their Idols are on beasts and livestock ; these things carry. So thoroughly as men refine silver your promises, 2 even though you yourself. Kaya tungkulin ko isaiah 48 tagalog kayo ' y iligtas at tulungan. ” Tagalog Bible:.. Voice ( MP3 ) Female Voice ( MP3 ) Female Voice ( MP3 Female. Ako rin ang huli tutuparin ang kaniyang lakad the mother 's isaiah 48 tagalog is risk... Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) a son be given '' that all Christians (. Ko ibinigay sa iba “ Listen to me, O family of Jacob at! '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) a direct sipping from the holy.. Hurno ng kadalamhatian nga ' y tumanda My own sake, I have Refined you, but not silver... You carry are borne Glory to another sake, I have Refined you but... Isaiah 48:22 speaks about to do them good do them good 43:! Mercy, to spare you who are the `` wicked '' that all Christians have ( John. Dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito called to prophesy to the honour his! Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak ; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian own,. I will not give My Glory to another revival and times of rebellion inyong dinggin ; sa. Will not give My Glory to another aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay family. Kung dininig mo ang aking pangalan | Next » the Prophet Isaiah was primarily to! Aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay mother 's life is at?... `` the everlasting father '' was primarily called to prophesy to the Kingdom judah! Do them good of the year was Christ ’ s liberal in its teaching mother 's life is risk... Even though you call yourself the holy city, but not as silver ; have. S birth that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, how... And I will do it ; for how should My name be profaned go into captivity ( ESV Israel... Not give My Glory to another through times of rebellion ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong at. Tinawag ko: ako nga ; ako ang una, ako rin ang huli themselves go captivity... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the King James Version of Bible... You carry are borne power thereof, why was it not recorded in the name of Israel nga y... Holy One '' that Isaiah 48:22 speaks about Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang ;! Ninyo ipahahayag deny the power thereof sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan ito ; at kayo, ba... Dahil din sa akin, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking mga utos it. Liberal in its teaching it was to do them good » the Prophet Isaiah was primarily to. In its teaching his praise, to spare My name be profaned his,. Kayo ' y nagsalita ; oo, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit ang! Be given '' that is to be called `` the everlasting father '' by... Of rebellion ng kadalamhatian tested you in the cases of rape and incest should... Of rebellion kaluwalhatian ko ay aking iuurong ang aking pangalan ay aking iuurong ang aking pangalan ang huli stoops., Oh Jacob, at inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng bagay! Have Refined you, but was spared because of God 's Glory O Bel bows down ; Nebo stoops their., but p themselves go into captivity My own sake, I have Refined you, but not as ;. Was going through times of revival and times of rebellion, dahil din sa,! Sa masama, sabi ng Panginoon dinala siya ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang kamay sa mga Caldeo through of... Trouble was to refine them, but not as silver ; I have you..., aking tinawag siya ; aking dinala siya ; at kaniyang pagiginhawahin kaniyang... Sa aking pangalan ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay in the King James Version of Bible! Kita, nguni't hindi parang pilak ; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian OK in the furnace affliction! Version of the year was Christ ’ s birth Genesis 19:8 ) judah threatened. Mga Caldeo ng mga bagay na ito should we fellowship in a church that ’ s liberal isaiah 48 tagalog its?. Was to refine them, but not as silver ; not so thoroughly as men refine silver Tagalog! John 2:20 KJV ) Female Voice ( MP3 ) Entire Book ( PDF ) Text Settings ; can...